บริจาค

วัน: 4 พฤษภาคม 2017

ผลการดำเนินงานปี 2559 โครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุข 

ในปี 2559 โครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุขประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยงบประมาณที่ 20,210,000 บาท