บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับความกรุณาสนับสนุนเงินทุนจำนวน 100,000 บาท