บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มูลนิธิฯ ได้จัดประกวดแผนงานการรับรู้และระดมทุน "TU Contest ยิ่งรู้จัก ยิ่งอยากช่วย"