บริจาค
ฉันเชื่อว่าความสุขจากการให้ และความเมตตานั้นมีค่าตราตรึงกว่าความสุขฉาบฉวยมาก นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีความปีติในการให้ก็เป็นคลื่นความสุขระลอกแล้วระลอกเล่า