บริจาค
ครอบครัวหมดหวังที่จะหาทางรักษาเมษา เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร