บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์" โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาทักษะ