บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุน "โครงการสร้างรอยยิ้ม" รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 รอยยิ้ม