บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ Peter Schmidinger Smile Foundation e.V. สำหรับการบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท