บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบพระคุณบริษัทอิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด และน้องๆกลุ่ม Well Done จำนวน 128 ราย