บริจาค
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณ Zenyum Thailand (Zenyum Thailand) ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของโครงการ "Happy 3rd Zenniversary"