บริจาค
ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประสานงานการวางกล่องบริจาคของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในพื้นที่ต่างๆ